Prijzen – Huisregels

Lidmaatschap prijzen / huisregels All for Sport

 

Bij All for Sport doen wij niet aan inschrijfkosten of jaar abonnementen. Het lidmaatschap voor groepslessen is na ingang direct maandelijks opzegbaar met één maand opzegtermijn. Voor prijzen zie de tabel hieronder.

Wil je helemaal vrij zijn om te sporten hoe vaak en wanneer je wilt? Neem dan een strippenkaart. Je zit nergens aan vast en je hebt wel 5 maanden de tijd om deze op te maken wanneer het jou uitkomt! Ook leuk om cadeau te geven (of te krijgen ;-D )

 

Aanmelden voor een proefles? Klik hier voor meer informatie.

 

Lidmaatschap / Strippenkaart / Diensten Contributie /Prijs
o 1 x per week  (Groepslessen) € 17,50 per maand  ( ca. € 4,- per les)
o Onbeperkt  (Groepslessen) € 27,50 per maand ( ca. € 2,75 per les)
o 10-Strippenkaart  (Groepslessen) € 70,- per kaart  (5 maanden geldig)
o Fit & Food Plan (Voedingsbegeleiding)

(min. 3 maanden)

o € 69,- per maand (incl. 1x p/w groepslessen)
o € 79,- per maand (incl. onbeperkt groepslessen)
o Personal / Small Group Training Prijzen en opties in overleg

 


lidmaatschap


Huisregels en algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten en diensten van Al for Sport

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen All for Sport en de persoon (hierna te noemen “het lid”) die gebruik maakt van de faciliteiten, diensten en activiteiten aangeboden door All for sport.
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van onderstaande huisregels van All for Sport en de huisregels van de locaties waar de activiteiten plaatsnemen en hiernaar te handelen:

– De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

– Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten;

– Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;

– Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;

– Gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is niet toegestaan tijdens de lessen en in de sportruimten;

– Dieren zijn niet toegestaan;

– Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van All for Sport;

– Jassen en grote tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;

– Wij raden u aan om uw waardevolle eigendommen niet onbeheerd te laten;

– Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;

– Het is verplicht in de sportruimte schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en sportkledij te dragen;

– Gebruik apparatuur en materialen alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;

– Het is verplicht om de apparatuur en materialen na gebruik te reinigen;

– Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;

– Het is niet toegestaan apparatuur en materialen onnodig bezet te houden;

– Verbaal en/of lichamelijk geweld en discriminatie wordt niet getolereerd;

– Het kopiëren en/of doorspelen van informatie over lesinhoud/materiaal aan derden is verboden.

– Tijdens alle outdoor activiteiten dient er met respect en volgens de norm omgegaan te worden met mens, dier en natuur.

– Voor deelname aan outdoor activiteiten in bepaalde gebieden kan het in het bezit zijn en meenemen van een geldige duinkaart verplicht zijn. Hier is het lid zelf (dus niet All for Sport) verantwoordelijk voor. Kijk op www.pwn.nl

Artikel 3: Aanmelding voor activiteiten All for Sport.

 1. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven aan een medewerker van All for Sport op vertoon van geldig legitimatie bewijs en bankpas ter controle bij eventuele machtiging voor automatische incasso.
 2. De minimum leeftijd voor aanmelding als lid is 12 jaar. Onder de 18 jaar is het verplicht bij inschrijving een ouder of verzorger te laten tekenen op het inschrijfformulier. Onder de 14 jaar is het niet mogelijk deel te nemen aan de activiteiten van All for Sport zonder toezicht van een meerderjarig begeleider/ouder/verzorger.

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn,  incasso en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij All for Sport zal op de aangegeven startdatum ingaan en is voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand. Uitgezonderd het Fit & Food Plan welke een minimale duur van 3 maanden heeft en daarna stilzwijgend maandelijks verlangd wordt. De duur van een Personal Training & Small Group Training overeenkomst is in overleg.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Voor alle maandelijks terugkerende contributie geldt dat een doorlopende machtiging voor incasso ingevuld en ondertekend dient te worden. Minimaal 14 dagen voor de eerste incasso opdracht wordt het lid door All for Sport op de hoogte gebracht van geplande incassodata en bedragen. Mocht een incasso opdracht afgekeurd of gestorneerd worden, dan zal het lid zelf zorg moeten dragen voor betaling van het verschuldigde bedrag.
 3. Alle eenmalig verschuldigde bedragen kunnen direct contant worden voldaan of in overleg met een medewerker van All for sport binnen 5 werkdagen via bankoverschrijving voldaan worden op IBAN: NL78RABO0184172357 onder vermelding van naam en eventueel lidnummer.
 4. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt het lid in kennis gesteld en verzocht het verschuldigde bedrag binnen 7 kalenderdagen alsnog te voldoen. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 7 kalenderdagen zijn voldaan, wordt het lid voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het lidmaatschap uit handen gegeven. Alle kosten die hier voor gemaakt worden, zijn voor rekening van het lid.
 5. Zolang er verschuldigde bedragen open blijven staan, zijn de medewerkers van All for Sport gerechtigd het lid toegang tot en deelname aan alle faciliteiten en activiteiten van All for Sport te weigeren.
 6. All for Sport is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 7. All for Sport behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief stijgt, is het lid gerechtigd zijn lidmaatschap te beëindigen met inachtneming van één maand opzegtermijn.

Artikel 5: Strippenkaart

 1. Bij aanschaf van een strippenkaart van All for Sport dient altijd direct afgerekend te worden.
 2. Bij eerste aanschaf van een strippenkaart dient altijd een inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te worden met uitzondering van de bankgegevens. De strippenkaart kan niet per eenmalige incasso betaald worden.
 3. Een strippenkaart van All for Sport is alleen geldig na ondertekening door een medewerker van All for Sport.
 4. Een strippenkaart van All for Sport is vanaf datum aanschaf 5 maanden geldig. Geldigheidsdatum wordt vermeld op de strippenkaart. In geval van langdurige ziekte, blessures, zwangerschap of langdurig verblijf in het buitenland voor werk of studie kan er een beroep worden gedaan op een eventuele verlenging.
 5. Een strippenkaart van All for Sport is niet in te ruilen voor geld of andere diensten van All for Sport. Mocht het lid een lidmaatschap af willen sluiten dan wordt er aangeraden eerst de strippenkaart op te maken of deze over te dragen aan een derde. Deze persoon dient daarvoor wel een inschrijfformulier in te vullen. Er wordt in dat geval om verificatie gevraagd bij de vorige eigenaar van de kaart.
 6. Het lid dient altijd de strippenkaart mee te nemen en te laten aftekenen/stempelen vóór aanvang van de les. Wordt de kaart vergeten dan kan er geen deelname aan de les plaatsvinden, tenzij er een nieuwe strippenkaart wordt gekocht.

Artikel 6: Lestijden

 1. All for Sport behoudt zich het recht voor om lestijden, locaties, programma’s e.d. te wijzigen. Voor zover mogelijk wordt het lid hiervan tijdig in kennis gesteld.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van faciliteiten of deelneemt aan lesonderdelen en/of – activiteiten die aangeboden worden door All for Sport, vindt geen restitutie van de betaalde of verschuldigde contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen, tijdens evenementen en tijdens een bepaalde periode in de zomervakantie is All for Sport gerechtigd gesloten te zijn dan wel de lestijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 7: Wijziging van het lidmaatschap en persoonlijke gegevens

 1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden omgezet naar een uitgebreider abonnement. Hiervoor dient opnieuw een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te worden.
 2. Indien het lid wenst het lidmaatschap te wijzigen naar een minder uitgebreid abonnement, dient hiervoor een aanzeg termijn van tenminste één maand in acht te worden genomen. Hiervoor dient opnieuw een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te worden.
 3. Wijzigingen in persoonlijke gegevens die ingevuld zijn op het inschrijfformulier dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan All for Sport. Dit kan via info@allforsport.nl

Artikel 8: Beëindiging van het lidmaatschap en machtiging voor incasso

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap en machtiging voor incasso beëindigen door een opzegformulier in te vullen en te laten ondertekenen door een medewerker van All for Sport. Openstaande bedragen blijven na opzegging verschuldigd.
 2. Een lidmaatschap kan op ieder moment worden beëindigd als genoemd in artikel 8.1, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf datum opzegging. (Bijv. Opzegging ingeleverd op 25 augustus 2016. Het lidmaatschap loopt dan nog tot en met 24 september 2016.)
 3. All for Sport behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn en andere verschuldigde bedragen vervallen.

Artikel 9: Risico en aansprakelijkheid

 1. All for Sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of andere diensten bij All for sport, is geheel voor eigen risico van het lid.
 3. All for sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel.
 4. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal het lid All for Sport vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 10: Persoonsgegevens

 1. All for Sport verwerkt de persoonsgegevens van het lid ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. All for Sport kan het lid per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle leden van All for Sport zijn opgenomen. All for Sport en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. Het lid kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 11: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met All for Sport aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en All for Sport, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar All for Sport is gevestigd.
 3. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van All for Sport te accepteren.

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt altijd terecht bij één van onze medewerkers of neem contact op via info@allforsport.nl